نهمي ها و بازديد كنندگان عزيز به دليل به وجود آمدن مشكلي در وبلاگ فعلا تا اصلاع ثانويه پاسخگو نيستيم